BLOG  -  temat:

Rewitalizacja strefy historycznej - Zamek Pisz

October 13, 2016

 

Fragment analizy architektonicznej w strefie zamku Piskiego - próba asymilacji strefy zabytkowej z centrum miasta według pracowni Archander. 
---------------------------------------------------

A. PRZYGOTOWANIE TERENU

 

1. Usunięcie kolizji

Na terenie zamku rozpoznano "kolizje", które znacznie blokują rozwój rewitalizacji tej strefy.     Inwestycje z lat 1950-2017, które należałoby wycofać z obrysu zabudowań zamkowych oznaczone zostały na rysunku kolorem czerwonym.

 


2. Teren

- połącznie działek na których mieszczą się wszystkie zabudowania zamku

- połącznie działek na których znajdują się inne elementy obiektów fortyfikacji pruskiej
- zapewnienie terenu obsługi obiektu zabytkowego (parking, zaplecze) 

- wykonać inwentaryzację zieleni (usunąć drzewa zagrażające fundamentom)  
 

 --------------------------------------------------------------------
B. PRZYGOTOWANIE PRAWNE 
 

- Wprowadzenie do planu miejscowego - strefy ochrony konserwatorskiej

- Określenie poprawnego zakresu całej strefy zamkowej do ochrony konserwatorskiej

- Wprowadzenie strefy buforowej wokół zamku w zakresie obejmującym fosę i umocnienia twierdzy pruskiej - ochrona archeologiczna

- wypracowanie poprawnego planu rewitalizacji terenu zamkowego

- regulacja zapisów dotyczących ilości inwestorów  
- regulacja prawna własności obiektów będących w kolizji z obiektem


--------------------------------------------------------------------
C. BADANIA 
- rozpoczęcie kwerendy historycznej dotyczącej zabudowań zamkowych i twierdzy pruskiej 
- na bazie wniosków z badań historycznych wypracować model rozwoju zamku Piskiego od XIV do XVIII 
--------------------------------------------------------------------

D. ZAŁOŻENIA DO REWITALIZACJI STREFY PRZY ZAMKOWEJ (2005)

 

W koncepcji rewitalizacji strefy zamkowej, propozycja pracowni projektowej zbudowana jest na czterech głównych założeniach :

I. Przywrócenie strefy historycznej - ekspozycja zabytku.
 

 a) Ukazanie obrysu zamku, obwarowań, fosy wyznaczając linie w terenie parku 

     (np. ścieżki parkowe, materiały posadzkowe, zieleń).
 b) Ekspozycja ruin - odsłonięcie części pozostałych ścian fundamentów zamku w otwartym układzie 

     parkowym.
 c) Przywrócenie kanału fosy
 d) Zaawansowana oprawa informacyjna :
   - informacja historyczna w strefie zamku
   - informacja mobilna multimedialna
 

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch.Tomasz Kamiński (2005)

II. Budowę portu jachtowego - wprowadzenie charakterystycznych walorów regionalnych do  centrum miasta, ustawienie historycznej strefy między strategicznymi punktami komunikacji turystycznej (plac miejski - zamek - port - jezioro).

III. Utworzenie przejść pod nasypem kolejowym - uaktywnienie zachodniego nabrzeża Pisy.
     Uruchomienie bezpośredniej komunikacji jeziora Roś z centrum miasta. 

      Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch.Tomasz Kamiński (2005)

IV. Realizacja parku wokół zabytku jako formy podkreślającej ekspozycję fortyfikacji renesansowych.  

--------------------------------------------------------------------

 

E. KONCEPCJA REWITALIZACJI ZAMKU - PARK ZAMKOWY (2017) 

W roku 2017 powstała koncepcja utworzenia strefy zamkowej w formie parku miejskiego. Koncepcja zawierała ekspozycję terenu zamkowego w formie małej architektury z możliwością częściowej ekspozycji ruin zamkowych.

 
 

 Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch. Tomasz Kamiński (2017)

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

August 3, 2017

March 1, 2016

Please reload

INNE 

ARCHANDER ARCHITECTS:

Tel: 58 713 31 25

Email: tk@archander.pl

© 2009-2019 by Archander

CONTACT US: