top of page

BLOG  -  temat:

Rewitalizacja strefy historycznej - Zamek Pisz

Fragment analizy architektonicznej w strefie zamku Piskiego - próba asymilacji strefy zabytkowej z centrum miasta według pracowni Archander. --------------------------------------------------- A. PRZYGOTOWANIE TERENU

1. Usunięcie kolizji

Na terenie zamku rozpoznano "kolizje", które znacznie blokują rozwój rewitalizacji tej strefy. Inwestycje z lat 1950-2017, które należałoby wycofać z obrysu zabudowań zamkowych oznaczone zostały na rysunku kolorem czerwonym.

2. Teren - połącznie działek na których mieszczą się wszystkie zabudowania zamku

- połącznie działek na których znajdują się inne elementy obiektów fortyfikacji pruskiej - zapewnienie terenu obsługi obiektu zabytkowego (parking, zaplecze)

- wykonać inwentaryzację zieleni (usunąć drzewa zagrażające fundamentom)

-------------------------------------------------------------------- B. PRZYGOTOWANIE PRAWNE

- Wprowadzenie do planu miejscowego - strefy ochrony konserwatorskiej

- Określenie poprawnego zakresu całej strefy zamkowej do ochrony konserwatorskiej

- Wprowadzenie strefy buforowej wokół zamku w zakresie obejmującym fosę i umocnienia twierdzy pruskiej - ochrona archeologiczna

- wypracowanie poprawnego planu rewitalizacji terenu zamkowego

- regulacja zapisów dotyczących ilości inwestorów - regulacja prawna własności obiektów będących w kolizji z obiektem

-------------------------------------------------------------------- C. BADANIA - rozpoczęcie kwerendy historycznej dotyczącej zabudowań zamkowych i twierdzy pruskiej - na bazie wniosków z badań historycznych wypracować model rozwoju zamku Piskiego od XIV do XVIII -------------------------------------------------------------------- D. ZAŁOŻENIA DO REWITALIZACJI STREFY PRZY ZAMKOWEJ (2005)

W koncepcji rewitalizacji strefy zamkowej, propozycja pracowni projektowej zbudowana jest na czterech głównych założeniach : I. Przywrócenie strefy historycznej - ekspozycja zabytku.

a) Ukazanie obrysu zamku, obwarowań, fosy wyznaczając linie w terenie parku

(np. ścieżki parkowe, materiały posadzkowe, zieleń). b) Ekspozycja ruin - odsłonięcie części pozostałych ścian fundamentów zamku w otwartym układzie

parkowym. c) Przywrócenie kanału fosy d) Zaawansowana oprawa informacyjna : - informacja historyczna w strefie zamku - informacja mobilna multimedialna

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch.Tomasz Kamiński (2005) II. Budowę portu jachtowego - wprowadzenie charakterystycznych walorów regionalnych do centrum miasta, ustawienie historycznej strefy między strategicznymi punktami komunikacji turystycznej (plac miejski - zamek - port - jezioro). III. Utworzenie przejść pod nasypem kolejowym - uaktywnienie zachodniego nabrzeża Pisy. Uruchomienie bezpośredniej komunikacji jeziora Roś z centrum miasta.

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch.Tomasz Kamiński (2005) IV. Realizacja parku wokół zabytku jako formy podkreślającej ekspozycję fortyfikacji renesansowych.

--------------------------------------------------------------------

E. KONCEPCJA REWITALIZACJI ZAMKU - PARK ZAMKOWY (2017) W roku 2017 powstała koncepcja utworzenia strefy zamkowej w formie parku miejskiego. Koncepcja zawierała ekspozycję terenu zamkowego w formie małej architektury z możliwością częściowej ekspozycji ruin zamkowych.

Rys. Koncepcja zagospodarowania strefy zamku - arch. Tomasz Kamiński (2017)

INNE 

bottom of page